ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ

ਵਰਤੋ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ

اور

ਆਖਰੀ ਵਾਰ 28 ਜੂਨ, 2021 ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ

ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ

ਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਇਹ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪਹੁੰਚ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਸਮਝੌਤਾ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ, ਭਾਵੇਂ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ' ਤੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਇਕਾਈ ("ਤੁਸੀਂ") ਅਤੇ ਮੈਡੀਏਟਗੁਰੁ ("ਕੰਪਨੀ", "ਅਸੀਂ", "ਸਾਨੂੰ" ਜਾਂ "ਸਾਡੀ") ਦੇ ਲਈ. http://www.mediateguru.com ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਮੀਡੀਆ ਫਾਰਮ, ਮੀਡੀਆ ਚੈਨਲ, ਮੋਬਾਈਲ ਵੈਬਸਾਈਟ ਜਾਂ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ, ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਜਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ (ਸਮੂਹਿਕ ਤੌਰ ਤੇ, “ਸਾਈਟ”) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ. ਤੁਸੀਂ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਕਿ ਸਾਈਟ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕਰਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ, ਸਮਝਣ ਅਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹੋਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਈਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ.

ਪੂਰਕ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਜਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜੋ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਸਾਈਟ' ਤੇ ਪੋਸਟ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਸਪਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਥੇ ਹਵਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਸਪਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ. ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰਨ ਜਾਂ ਸੋਧਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ, ਆਪਣੇ ਇਕਲੇ ਵਿਵੇਕ ਅਨੁਸਾਰ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ. ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੀ ਨਿਯਮ ਦੀ "ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤੀ ਗਈ" ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਬਾਰੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਖਾਸ ਨੋਟਿਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹੋ. ਅਪਡੇਟਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰਹਿਣ ਲਈ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ. ਤੁਸੀਂ ਅਧੀਨ ਹੋਵੋਗੇ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਸਾਈਟ ਦੇ ਵਰਤਣ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੁਧਰੇ ਹੋਏ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ, ਸਾਈਟ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਤਾਰੀਖਾਂ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ.

ਸਾਈਟ 'ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਇਕਾਈ ਦੁਆਰਾ ਵੰਡਣ ਜਾਂ ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਥੇ ਅਜਿਹੀ ਵੰਡ ਜਾਂ ਵਰਤੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਜਾਂ ਨਿਯਮ ਦੇ ਉਲਟ ਹੋਵੇਗੀ ਜਾਂ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕਰੇਗੀ. . ਇਸਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਜੋ ਦੂਜੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਸਾਈਟ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜੇ ਅਤੇ ਇਸ ਹੱਦ ਤਕ ਸਥਾਨਕ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ.

ਸਾਈਟ ਉਦਯੋਗ-ਸੰਬੰਧੀ ਨਿਯਮਾਂ (ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਪੋਰਟੇਬਿਲਟੀ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਐਕਟ (HIPAA), ਫੈਡਰਲ ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਸਿਕਓਰਟੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਐਕਟ (FISMA), ਆਦਿ) ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਵੇਗੀ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ. ਇਸ ਸਾਈਟ ਨੂੰ ਵਰਤੋ. ਤੁਸੀਂ ਸਾਈਟ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਜੋ ਗ੍ਰਾਮ-ਲੀਚ-ਬਲੈਲੀ ਐਕਟ (ਜੀਐਲਬੀਏ) ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰੇ. ਸਾਈਟ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 18 ਸਾਲ ਦੇ ਹਨ. 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਈਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜਾਂ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ.

ਬੌਧਿਕ ਸੰਪਤੀ ਦੇ ਹੱਕ

ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਹੋਰ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਈਟ ਸਾਡੀ ਮਲਕੀਅਤ ਜਾਇਦਾਦ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਈਟ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਰੋਤ ਕੋਡ, ਡਾਟਾਬੇਸ, ਕਾਰਜਕੁਸ਼ਲਤਾ, ਸਾੱਫਟਵੇਅਰ, ਵੈਬਸਾਈਟ ਡਿਜ਼ਾਈਨ, ਆਡੀਓ, ਵੀਡੀਓ, ਟੈਕਸਟ, ਫੋਟੋਆਂ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਫਿਕਸ (ਸਮੂਹਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ, "ਸਮਗਰੀ") ਅਤੇ ਟ੍ਰੇਡਮਾਰਕ, ਸੇਵਾ ਹੈ ਨਿਸ਼ਾਨ, ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚਲੇ ਲੋਗੋ (“ਮਾਰਕਸ”) ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਮਾਲਕੀ ਜਾਂ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਹਨ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਲਾਇਸੈਂਸਸ਼ੁਦਾ ਹਨ, ਅਤੇ ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਅਤੇ ਟ੍ਰੇਡਮਾਰਕ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੋਰ ਬੌਧਿਕ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਦੇ ਅਣਉਚਿਤ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਨ.

ਰਾਜ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਕਾਨੂੰਨ, ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਮੇਲਨ. ਸਮੱਗਰੀ ਅਤੇ ਮਾਰਕਸ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਸਾਈਟ “AS IS” ਤੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ. ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਸਿਵਾਏ, ਸਾਈਟ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਿੱਸੇ ਅਤੇ ਕੋਈ ਸਮੱਗਰੀ ਜਾਂ ਮਾਰਕਸ ਦੀ ਨਕਲ, ਦੁਬਾਰਾ ਪੈਦਾ, ਇਕੱਤਰ, ਦੁਬਾਰਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ, ਅਪਲੋਡ, ਪੋਸਟ, ਜਨਤਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਤ, ਏਨਕੋਡ, ਅਨੁਵਾਦ, ਸੰਚਾਰ, ਵੰਡ, ਵੇਚ, ਲਾਇਸੈਂਸ, ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਪਾਰਕ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਜੋ ਸਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਲਿਖਤੀ ਆਗਿਆ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ.

ਬਸ਼ਰਤੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਈਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਕਸੈਸ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਸੀਮਤ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ

ਸਾਈਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ ਅਤੇ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਕਾੱਪੀ ਡਾ downloadਨਲੋਡ ਜਾਂ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰੋ

ਜਿਸਦੀ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ, ਗੈਰ-ਵਪਾਰਕ ਲਈ ਪਹੁੰਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ

ਵਰਤਣ. ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਰਾਖਵੇਂ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਤੇ ਸਾਈਟ, ਸਮਗਰੀ ਅਤੇ ਮਾਰਕਸ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ.

ਉਪਭੋਗਤਾ ਪ੍ਰਸਤੁਤੀਕਰਣ

ਸਾਈਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਸਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਅਤੇ ਗਰੰਟੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋ:

(1) ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋ;

(2) ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਾਬਾਲਗ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ;

()) ਤੁਸੀਂ ਸਵੈਚਾਲਿਤ ਜਾਂ ਗੈਰ-ਮਨੁੱਖੀ meansੰਗਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਾਈਟ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ , ਚਾਹੇ ਇੱਕ ਬੋਟ, ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੁਆਰਾ;

(4) ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਂ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਸਾਈਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ; ਅਤੇ

(5) ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਈਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਸੇ ਲਾਗੂ ਕਾਨੂੰਨ ਜਾਂ ਨਿਯਮ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜੋ ਅਸਪਸ਼ਟ, ਗਲਤ, ਮੌਜੂਦਾ ਜਾਂ ਅਧੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਤੇ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਜਾਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਈਟ (ਜਾਂ ਇਸਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਿੱਸੇ) ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਜਾਂ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ.

ਉਤਪਾਦ

ਸਾਰੇ ਉਤਪਾਦ ਉਪਲਬਧਤਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹਨ. ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ

ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਤਪਾਦ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰੋ. ਸਾਰੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ

ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹਨ.

ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਅਤੇ ਭੁਗਤਾਨ

ਅਸੀਂ ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ ਹੇਠ ਦਿੱਤੇ ਫਾਰਮ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ:

- ਪੇਪਾਲ

- ਰੇਜ਼ਰਪੇ

ਤੁਸੀਂ ਸਾਈਟ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਖਰੀਦਾਂ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ, ਸੰਪੂਰਨ ਅਤੇ ਸਹੀ ਖਰੀਦਾਰੀ ਅਤੇ ਖਾਤਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋ. ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਖਾਤੇ ਅਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋਵੋਗੇ, ਈਮੇਲ ਪਤਾ, ਭੁਗਤਾਨ ਵਿਧੀ ਅਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਕਾਰਡ ਦੀ ਮਿਆਦ ਪੁੱਗਣ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਸਮੇਤ, ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕੀਏ ਅਤੇ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕੀਏ. ਸੇਲਜ਼ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਖਰੀਦਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਕੀਮਤਾਂ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ. ਸਾਰੇ ਭੁਗਤਾਨ ਜਾਂ ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰੁਪਿਆ / ਡਾਲਰ / ਯੂਰੋ / ਜੀਬੀਪੀ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੇ.

ਤੁਸੀਂ ਭਾਅ 'ਤੇ ਸਾਰੇ ਖਰਚਿਆਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਫੀਸ ਲਈ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਆਡਰ ਦੇਣ' ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਤੋਂ ਚਾਰਜ ਲੈਣ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਰਦੇ ਹੋ. ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗਲਤੀ ਜਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਰਾਖਵਾਂ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਾਂ

ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ.

ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਈਟ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਰਡਰ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ. ਅਸੀਂ, ਆਪਣੇ ਵਿਵੇਕ ਅਨੁਸਾਰ, ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ, ਪ੍ਰਤੀ ਘਰ, ਜਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕ੍ਰਮ ਅਨੁਸਾਰ ਖਰੀਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਮਾਤਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਜਾਂ ਰੱਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ. ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਗ੍ਰਾਹਕ ਖਾਤੇ, ਉਸੇ ਭੁਗਤਾਨ ਵਿਧੀ ਅਤੇ ਜਾਂ ਉਸੇ ਬਿਲਿੰਗ ਜਾਂ ਸਿਪਿੰਗ ਪਤੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਡਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ. ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੀਮਿਤ ਕਰਨ ਜਾਂ ਮਨਾਹੀ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡੇ ਇਕੱਲੇ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਡੀਲਰਾਂ, ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਜਾਂ ਵਿਤਰਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਪਦੇ ਹਨ.

ਰਿਫੰਡ ਨੀਤੀ

ਸਾਰੀ ਵਿਕਰੀ ਅੰਤਮ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਰਿਫੰਡ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ.

ਮਨ੍ਹਾ ਕੀਤੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ

ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਾਈਟ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਈਟ ਨੂੰ ਐਕਸੈਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜਿਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸਾਈਟ ਨੂੰ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ. ਸਾਈਟ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਪਾਰਕ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸਿਵਾਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਜਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਹਨ.

ਸਾਈਟ ਦੇ ਉਪਭੋਗਤਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋ:

1. ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧੇ ,ੰਗ ਨਾਲ, ਸੰਗ੍ਰਹਿ, ਸੰਗ੍ਰਹਿ, ਡਾਟਾਬੇਸ, ਜਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਲਿਖਤੀ ਇਜ਼ਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬਣਾਉਣ ਜਾਂ ਕੰਪਾਈਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਈਟ ਤੋਂ ਡੇਟਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ.

2. ਅਣਉਚਿਤ ਈਮੇਲ ਭੇਜਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਜਾਂ ਹੋਰ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦੇ ਉਪਭੋਗਤਾ ਨਾਮ ਅਤੇ / ਜਾਂ ਈਮੇਲ ਪਤੇ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਸਮੇਤ, ਜਾਂ ਸਵੈਚਾਲਤ meansੰਗਾਂ ਦੁਆਰਾ ਜਾਂ ਝੂਠੇ ਬਹਾਨੇ ਹੇਠ ਉਪਭੋਗਤਾ ਦੇ ਖਾਤੇ ਬਣਾਉਣ ਸਮੇਤ, ਸਾਈਟ ਦੀ ਕੋਈ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ.

3. ਸਾਈਟ 'ਤੇ ਖਰੀਦਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਖਰੀਦਦਾਰ ਏਜੰਟ ਜਾਂ ਖਰੀਦਦਾਰ ਏਜੰਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ.

Circ. ਸਾਈਟ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਚਾਲੂ, ਅਯੋਗ ਬਣਾਉਣਾ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਦਖਲ ਦੇਣਾ, ਉਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜਾਂ ਕਾਪੀ ਨੂੰ ਰੋਕ ਜਾਂ ਪ੍ਰਤੀਬੰਧਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਸਾਈਟ ਅਤੇ / ਜਾਂ ਇਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 'ਤੇ ਸੀਮਾਵਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ.

5. ਸਾਈਟ ਨੂੰ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਫਰੇਮਿੰਗ ਜਾਂ ਲਿੰਕ ਕਰਨ ਵਿਚ ਰੁੱਝੋ.

6. ਧੋਖਾ ਦੇਣਾ, ਧੋਖਾ ਦੇਣਾ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨਾ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਖਾਤਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਵੇਂ ਉਪਭੋਗਤਾ ਦੇ ਪਾਸਵਰਡ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਕਿਸੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ.

7. ਸਾਡੀਆਂ ਸਹਾਇਤਾ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਗਲਤ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ ਜਾਂ ਬਦਸਲੂਕੀ ਜਾਂ ਦੁਰਾਚਾਰ ਦੀਆਂ ਝੂਠੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰੋ.

8. ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਵੈਚਾਲਤ ਵਰਤੋਂ ਵਿਚ ਰੁੱਝੇ ਰਹੋ, ਜਿਵੇਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਜਾਂ ਸੰਦੇਸ਼ ਭੇਜਣ ਲਈ ਸਕ੍ਰਿਪਟਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਡੇਟਾ ਮਾਈਨਿੰਗ, ਰੋਬੋਟਸ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡੇਟਾ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੱ extਣ ਦੇ ਸੰਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ.

9. ਸਾਈਟ ਜਾਂ ਸਾਈਟ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੈਟਵਰਕਸ ਜਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ 'ਤੇ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ, ਵਿਘਨ ਪਾਉਣ, ਜਾਂ ਅਣਉਚਿਤ ਬੋਝ ਪੈਦਾ ਕਰੋ.

10. ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਉਪਭੋਗਤਾ ਜਾਂ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਨਕਲ ਕਰਨ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਉਪਭੋਗਤਾ ਦਾ ਉਪਯੋਗਕਰਤਾ ਨਾਮ ਵਰਤਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼.

11. ਵੇਚੋ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰੋ.

12. ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਨ, ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਕਰਨ ਜਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਸਾਈਟ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ.

13. ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਸਾਈਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਆਮਦਨੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਯਤਨ ਜਾਂ ਵਪਾਰਕ ਉੱਦਮ ਲਈ ਸਾਈਟ ਅਤੇ / ਜਾਂ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ.

14. ਡੀਫੀਫਰ, ਡੀਕਮਪਾਈਲ, ਡਿਸਸੈਸੇਬਲ, ਜਾਂ ਉਲਟਾ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਾੱਫਟਵੇਅਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਈਟ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ.

15. ਸਾਈਟ, ਜਾਂ ਸਾਈਟ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਿੱਸੇ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਜਾਂ ਇਸ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਾਈਟ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਪਾਅ ਨੂੰ ਬਾਈਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼.

16. ਸਾਡੀ ਸਾਈਟ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਸਾਡੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਜਾਂ ਏਜੰਟਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨਾ, ਤੰਗ ਕਰਨਾ, ਡਰਾਉਣਾ, ਜਾਂ ਧਮਕਾਉਣਾ.

17. ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੱਗਰੀ ਤੋਂ ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਜਾਂ ਹੋਰ ਮਲਕੀਅਤ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਨੂੰ ਮਿਟਾਓ.

18. ਸਾਈਟ ਦੇ ਸਾੱਫਟਵੇਅਰ ਨੂੰ ਕਾਪੀ ਜਾਂ ਅਨੁਕੂਲ ਬਣਾਓ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਫਲੈਸ਼, ਪੀਐਚਪੀ, HTML, ਜਾਵਾ ਸਕ੍ਰਿਪਟ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਡ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ.

19. ਵਾਇਰਸ, ਟ੍ਰੋਜਨ ਘੋੜੇ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਅਪਲੋਡ ਜਾਂ ਸੰਚਾਰਿਤ (ਜਾਂ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼), ਪੂੰਜੀ ਅੱਖਰਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਸਪੈਮਿੰਗ (ਦੁਹਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਟੈਕਸਟ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਪੋਸਟਿੰਗ) ਸਮੇਤ, ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਿਰ ਦੀ ਨਿਰਵਿਘਨ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਮਨੋਰੰਜਨ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ ਸਾਈਟ ਜਾਂ ਸਾਈਟ ਨੂੰ ਸੋਧ, ਵਿਗਾੜ, ਵਿਘਨ, ਤਬਦੀਲੀ, ਜਾਂ ਵਰਤੋਂ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ, ਕਾਰਜਾਂ, ਕਾਰਜਾਂ, ਜਾਂ ਦੇਖਭਾਲ ਵਿੱਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ.

20. ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਅਪਲੋਡ ਜਾਂ ਸੰਚਾਰਿਤ (ਜਾਂ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼) ਜੋ ਇੱਕ ਸਰਗਰਮ ਜਾਂ ਸਰਗਰਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਵਿਧੀ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸੀਮਾ ਦੇ, ਸਪੱਸ਼ਟ ਗ੍ਰਾਫਿਕਸ ਇੰਟਰਚੇਂਜ ਫੌਰਮੈਟ ("gifs"), 1 × 1 ਪਿਕਸਲ, ਵੈੱਬ ਬੱਗਸ , ਕੂਕੀਜ਼, ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਮਾਨ ਉਪਕਰਣ (ਕਦੇ-ਕਦਾਈਂ "ਸਪਾਈਵੇਅਰ" ਜਾਂ "ਪੈਸਿਵ ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ ਵਿਧੀ" ਜਾਂ "ਪੀਸੀਐਮਐਸ" ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ).

21. ਸਿਵਾਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਵੈਚਾਲਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਵਰਤੋਂ, ਅਰੰਭ ਕਰਨ, ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਜਾਂ ਵੰਡਣ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਮਿਆਰੀ ਸਰਚ ਇੰਜਨ ਜਾਂ ਇੰਟਰਨੈਟ ਬ੍ਰਾ browserਜ਼ਰ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸੀਮਾ ਦੇ, ਕੋਈ ਮੱਕੜੀ, ਰੋਬੋਟ, ਚੀਟ ਯੂਟਿਲਟੀ, ਖੁਰਚ, ਜਾਂ offlineਫਲਾਈਨ ਰੀਡਰ ਜੋ ਸਾਈਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ. , ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਾੱਫਟਵੇਅਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜਾਂ ਅਰੰਭ ਕਰਨਾ.

22. ਸਾਡੀ ਰਾਏ ਵਿਚ, ਸਾਡੀ ਅਤੇ / ਜਾਂ ਸਾਈਟ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜਨਾ, ਖਰਾਬ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਨੁਕਸਾਨ.

23. ਕਿਸੇ ਲਾਗੂ ਲਾਗੂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਜਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ inੰਗ ਨਾਲ ਸਾਈਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ.

ਉਪਭੋਗਤਾ ਸਾਂਝੇ ਸਮਝੌਤੇ

ਸਾਈਟ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮੱਗਰੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਜਾਂ ਪੋਸਟ ਕਰਨ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ. ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਂ ਸਾਈਟ 'ਤੇ ਸਮੱਗਰੀ ਅਤੇ ਸਮਗਰੀ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ, ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨ, ਪੋਸਟ ਕਰਨ, ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਤ ਕਰਨ, ਪ੍ਰਸਾਰਤ ਕਰਨ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਕਰਨ, ਵੰਡਣ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸਟ, ਲਿਖਤਾਂ, ਵੀਡੀਓ, ਆਡੀਓ, ਫੋਟੋਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਪਰ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ , ਗ੍ਰਾਫਿਕਸ, ਟਿਪਣੀਆਂ, ਸੁਝਾਅ, ਜਾਂ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਮੱਗਰੀ (ਸਮੂਹਿਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, "ਯੋਗਦਾਨ"). ਯੋਗਦਾਨ ਸਾਈਟ ਦੇ ਦੂਜੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਦੀਆਂ ਵੈਬਸਾਈਟਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵੇਖਣਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ. ਇਸੇ ਤਰਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਸੰਚਾਰਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੋਈ ਵੀ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਸਾਈਟ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਨੀਤੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਯੋਗਦਾਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਜਾਂ ਉਪਲਬਧ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਅਤੇ ਗਰੰਟੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋ:

1. ਸਿਰਜਣਾ, ਵੰਡ, ਸੰਚਾਰਨ, ਜਨਤਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ, ਜਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਯੋਗਦਾਨਾਂ ਦੀ ਐਕਸੈਸਿੰਗ, ਡਾਉਨਲੋਡਿੰਗ, ਜਾਂ ਨਕਲ ਕਰਨਾ ਮਾਲਕੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੀਮਿਤ ਹੈ, ਪਰ ਕਾੱਪੀਰਾਈਟ, ਪੇਟੈਂਟ, ਟ੍ਰੇਡਮਾਰਕ, ਵਪਾਰਕ ਰਾਜ਼ , ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੈਤਿਕ ਅਧਿਕਾਰ.

2. ਤੁਸੀਂ ਸਾਈਟ ਦੁਆਰਾ ਵਿਚਾਰੇ ਗਏ ਕਿਸੇ ਵੀ yourੰਗ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਯੋਗਦਾਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਈਟ, ਅਤੇ ਸਾਈਟ ਦੇ ਹੋਰ ਉਪਯੋਗਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਲਾਇਸੈਂਸ, ਅਧਿਕਾਰ, ਸਹਿਮਤੀ, ਜਾਰੀ, ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋ ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੋ. ਅਤੇ ਇਹ ਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ.

3. ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਯੋਗਦਾਨਾਂ ਵਿਚ ਹਰੇਕ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਪਛਾਣ ਯੋਗ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਨਾਮ ਜਾਂ ਸਮਾਨਤਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਲਿਖਤੀ ਸਹਿਮਤੀ, ਰਿਲੀਜ਼ ਅਤੇ / ਜਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ mannerੰਗ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਯੋਗਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ ਯੋਗ ਕਰਨ ਲਈ. ਸਾਈਟ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੁਆਰਾ.

4. ਤੁਹਾਡੇ ਯੋਗਦਾਨ ਝੂਠੇ, ਗਲਤ, ਜਾਂ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਨਹੀਂ ਹਨ.

5. ਤੁਹਾਡੇ ਯੋਗਦਾਨ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਜਾਂ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਮੱਗਰੀ, ਪਿਰਾਮਿਡ ਸਕੀਮਾਂ, ਚੇਨ ਲੈਟਰ, ਸਪੈਮ, ਪੁੰਜ ਪੱਤਰਾਂ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ.

6. ਤੁਹਾਡੇ ਯੋਗਦਾਨ ਅਸ਼ਲੀਲ, ਅਸ਼ਲੀਲ, ਅਸ਼ਲੀਲ, ਗੰਦੇ, ਹਿੰਸਕ, ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਝੂਠੇ, ਬਦਨਾਮੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹਨ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ).

7. ਤੁਹਾਡੇ ਯੋਗਦਾਨ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਖੌਲ ਨਹੀਂ ਉਡਾਉਂਦੇ, ਮਖੌਲ ਉਡਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਨਿਰਾਦਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਡਰਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਾਂ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਨ.

8. ਤੁਹਾਡੇ ਯੋਗਦਾਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਨ ਜਾਂ ਧਮਕਾਉਣ (ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਰਥਾਂ ਵਿਚ) ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਰਗ ਵਿਰੁੱਧ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ.

9. ਤੁਹਾਡੇ ਯੋਗਦਾਨ ਕਿਸੇ ਲਾਗੂ ਕਾਨੂੰਨ, ਨਿਯਮ ਜਾਂ ਨਿਯਮ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ.

10. ਤੁਹਾਡੇ ਯੋਗਦਾਨ ਕਿਸੇ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਦੇ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਜਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ.

11. ਤੁਹਾਡੇ ਯੋਗਦਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਮੱਗਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗਦੀ ਹੈ ਜਾਂ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਨਸੀ ਜਾਂ ਹਿੰਸਕ mannerੰਗ ਨਾਲ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਦੀ ਹੈ.

12. ਤੁਹਾਡੇ ਯੋਗਦਾਨ ਬਾਲ ਅਸ਼ਲੀਲਤਾ ਸੰਬੰਧੀ ਕਿਸੇ ਲਾਗੂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਨਾਬਾਲਗਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਜਾਂ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ;

13. ਤੁਹਾਡੇ ਯੋਗਦਾਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹਨ ਜੋ ਨਸਲ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੂਲ, ਲਿੰਗ, ਜਿਨਸੀ ਤਰਜੀਹ, ਜਾਂ ਸਰੀਰਕ ਅਪਾਹਜਤਾ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ.

14. ਤੁਹਾਡੇ ਯੋਗਦਾਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ, ਜਾਂ ਸਮੱਗਰੀ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਲਾਗੂ ਕਾਨੂੰਨ ਜਾਂ ਨਿਯਮ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ.

ਉਪਰੋਕਤ ਉਪਰੋਕਤ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਵਿੱਚ ਸਾਈਟ ਜਾਂ ਮਾਰਕੀਟਪਲੇਸ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਵਰਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਾਈਟ ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟਪਲੇਸ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਜਾਂ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ.

ਸਹਿਮਤੀ ਲਾਇਸੈਂਸ

ਤੁਸੀਂ ਅਤੇ ਸਾਈਟ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਨੀਤੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਚੋਣਾਂ (ਸੈਟਿੰਗਾਂ ਸਮੇਤ) ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਡਾਟੇ ਨੂੰ, ਪਹੁੰਚ, ਸਟੋਰ, ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ.

ਸਾਈਟ ਸੰਬੰਧੀ ਸੁਝਾਅ ਜਾਂ ਹੋਰ ਫੀਡਬੈਕ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਅਜਿਹੀ ਫੀਡਬੈਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ.

ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਯੋਗਦਾਨ 'ਤੇ ਕੋਈ ਮਾਲਕੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ. ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਯੋਗਦਾਨਾਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਯੋਗਦਾਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੌਧਿਕ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਮਲਕੀਅਤ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਮਲਕੀਅਤ ਬਣਾਈ ਰੱਖਦੇ ਹੋ. ਅਸੀਂ ਸਾਈਟ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਯੋਗਦਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਿਆਨ ਜਾਂ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹਾਂ. ਤੁਸੀਂ ਸਾਈਟ ਲਈ ਆਪਣੇ ਯੋਗਦਾਨ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਯੋਗਦਾਨਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਸਾਡੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹੋ.

ਸੁਝਾਅ

ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਟਿਪਣੀਆਂ, ਸੁਝਾਅ, ਵਿਚਾਰ, ਫੀਡਬੈਕ, ਜਾਂ ਸਾਈਟ ਜਾਂ ਮਾਰਕੇਟਪਲੇਸ ਆੱਫਰਿੰਗਜ਼ ("ਸਬਮਿਸ਼ਨਜ਼") ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਗੈਰ-ਗੁਪਤ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਇਕੋ ਇਕ ਜਾਇਦਾਦ ਬਣ ਜਾਵੇਗੀ. ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਰੇ ਬੌਧਿਕ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਣਗੇ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਵਪਾਰਕ ਜਾਂ ਹੋਰ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਜਾਂ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧੀਨਗੀਆਂ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋਵਾਂਗੇ. ਤੁਸੀਂ ਏਦਾਂ ਹੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨੈਤਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਸਲ ਹਨ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅਜਿਹੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ. ਤੁਸੀਂ ਸਹਿਮਤ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਨਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਲਕੀਅਤ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਕਥਿਤ ਜਾਂ ਅਸਲ ਉਲੰਘਣਾ ਜਾਂ ਦੁਰਉਪਯੋਗ ਲਈ ਸਾਡੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਪ੍ਰਤਿਕ੍ਰਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ.

ਤੀਜੀ-ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਅਤੇ ਸਮੱਗਰੀ

ਸਾਈਟ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੈਬਸਾਈਟਾਂ ("ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟਸ") ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਲੇਖ, ਫੋਟੋਆਂ, ਟੈਕਸਟ, ਗ੍ਰਾਫਿਕਸ, ਤਸਵੀਰਾਂ, ਡਿਜ਼ਾਈਨ, ਸੰਗੀਤ, ਧੁਨੀ, ਵੀਡੀਓ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ (ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਈਟ ਜਾਂ ਮਾਰਕੇਟਪਲੇਸ ਆਫਰਿੰਗ ਦੁਆਰਾ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ). , ਜਾਣਕਾਰੀ, ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ, ਸਾੱਫਟਵੇਅਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮਗਰੀ ਜਾਂ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ("ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਦੀ ਸਮਗਰੀ") ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ. ਅਜਿਹੀਆਂ ਤੀਜੀ-ਪਾਰਟੀ ਵੈਬਸਾਈਟਾਂ ਅਤੇ ਤੀਜੀ-ਧਿਰ ਦੀ ਸਮਗਰੀ ਦੀ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਜਾਂਚ, ਨਿਗਰਾਨੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਸ਼ੁੱਧਤਾ, ਉਚਿਤਤਾ ਜਾਂ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਲਈ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਈਟ ਦੁਆਰਾ ਪਹੁੰਚੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਤੀਜੀ-ਧਿਰ ਦੀ ਸਮਗਰੀ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹਾਂ. , ਦੁਆਰਾ ਉਪਲਬਧ ਜਾਂ ਸਾਈਟ ਤੋਂ ਸਥਾਪਤ, ਸਮੱਗਰੀ, ਸ਼ੁੱਧਤਾ, ਅਪਮਾਨਜਨਕਤਾ, ਵਿਚਾਰਾਂ, ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ, ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਅਭਿਆਸਾਂ, ਜਾਂ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਦੀਆਂ ਵੈਬਸਾਈਟਾਂ ਜਾਂ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਦੀ ਸਮਗਰੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਜਾਂ ਹੋਰ ਨੀਤੀਆਂ ਸਮੇਤ. ਕਿਸੇ ਵੀ ਤੀਜੀ-ਪਾਰਟੀ ਵੈਬਸਾਈਟਾਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤੀਜੀ-ਧਿਰ ਦੀ ਸਮਗਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜਾਂ ਸਥਾਪਨਾ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ, ਜੋੜਨਾ ਜਾਂ ਆਗਿਆ ਦੇਣਾ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਇਸਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਜਾਂ ਸਮਰਥਨ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਈਟ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਅਤੇ ਤੀਜੀ-ਧਿਰ ਦੀਆਂ ਵੈਬਸਾਈਟਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਤੀਜੀ-ਧਿਰ ਦੀ ਸਮਗਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜਾਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਖੁਦ ਦੇ ਜੋਖਮ 'ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਹੁਣ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ. ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੇ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਅਤੇ ਡੇਟਾ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਦੇ ਅਭਿਆਸਾਂ ਸਮੇਤ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਈਟ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨੈਵੀਗੇਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਜਿਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਈਟ ਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹੋ. ਕੋਈ ਵੀ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰੀ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਤੀਜੀ-ਪਾਰਟੀ ਵੈਬਸਾਈਟਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਦੂਜੀਆਂ ਵੈਬਸਾਈਟਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਖਰੀਦਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਜੋ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੇ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ. ਤੁਸੀਂ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਅਤੇ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਦੀਆਂ ਵੈਬਸਾਈਟਾਂ 'ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉਤਪਾਦਾਂ ਜਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਜਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ. ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤੀਜੀ-ਧਿਰ ਦੀ ਸਮਗਰੀ ਜਾਂ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਦੀਆਂ ਵੈਬਸਾਈਟਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਸੰਪਰਕ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੇ.

ਮਸ਼ਹੂਰੀ

ਅਸੀਂ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਾਈਟ ਦੇ ਕੁਝ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਤ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬਾਹੀ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਜਾਂ ਬੈਨਰ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਈਟ 'ਤੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਾਈਟ' ਤੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਗਿਆਪਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵੇਚੇ ਗਏ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਂਦੇ ਹੋ. ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਕ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਾਈਟ 'ਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇਣ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ. ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਅਸਾਨ ਥਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ.

ਸਾਈਟ ਪ੍ਰਬੰਧਨ

ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਫ਼ਰਜ਼ ਨਹੀਂ,: (1) ਇਹਨਾਂ ਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਲਈ ਸਾਈਟ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ; (2) ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਉਚਿਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੋ ਜੋ ਸਾਡੇ ਵਿਵੇਕ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਜਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸੀਮਾ ਦੇ, ਅਜਿਹੇ ਉਪਭੋਗਤਾ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨਾ; ()) ਸਾਡੇ ਇਕਲੇ ਵਿਵੇਕ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸੀਮਾ ਦੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਯੋਗਦਾਨ ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨੂੰ ਅਸਮਰੱਥ ਬਣਾਓ, ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰੋ, ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨੂੰ ਸੀਮਿਤ ਕਰੋ ਜਾਂ ਅਯੋਗ ਕਰੋ (ਤਕਨੀਕੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਹੱਦ ਤੱਕ); ()) ਸਾਡੇ ਇਕਲੇ ਵਿਵੇਕ ਵਿਚ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸੀਮਾ, ਨੋਟਿਸ ਜਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ, ਸਾਈਟ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਾਰੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਅਤੇ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਅਯੋਗ ਕਰ ਦਿਓ ਜੋ ਅਕਾਰ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਸਿਸਟਮ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰਾਂ ਬੋਝ ਹਨ; ਅਤੇ (5) ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਅਤੇ ਸਾਈਟ ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟਪਲੇਸ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਦੇ ਸਹੀ ਕੰਮਕਾਜ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ designedੰਗ ਨਾਲ ਸਾਈਟ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰੋ.

ਪਰਾਈਵੇਟ ਨੀਤੀ

ਅਸੀਂ ਡੇਟਾ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕਰਦੇ ਹਾਂ. ਸਾਈਟ ਜਾਂ ਮਾਰਕੇਟਪਲੇਸ ਆੱਫਰਜਿੰਗ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਸਾਈਟ 'ਤੇ ਪੋਸਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਾਡੀ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਨੀਤੀ ਦੁਆਰਾ ਬੰਨ੍ਹੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਜਿਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ. ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਈਟ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟਪਲੇਸ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਏ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਸਾਈਟ ਜਾਂ ਮਾਰਕੀਟਪਲੇਸ ਦੀਆਂ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੈ, ਲਾਗੂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖ ਹਨ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਾਈਟ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਵਰਤੋਂ ਦੁਆਰਾ, ਤਬਾਦਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ. ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਟਾ ਭਾਰਤ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਡਾਟੇ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ' ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋ.

ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਨਿਯਮ

ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਈਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਇਹ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਗੀਆਂ. ਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਨੂੰ ਸੀਮਿਤ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਛੁਟਕਾਰਾ ਅਤੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਸਾਈਟ ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਅਕਾ TOਂਸਿੰਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰਨ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਲਈ, ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਸਤੁਤੀ, ਵਾਰੰਟੀ, ਜਾਂ ਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵਿਚ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕਾਨੂੰਨ ਜਾਂ ਨਿਯਮ ਦੀ ਨਿਯੰਤਰਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਸੀਮਤ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸੀਮਤ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ. ਅਸੀਂ ਸਾਇਟ ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਵਿਚ ਤੁਹਾਡੀ ਵਰਤੋਂ ਜਾਂ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੂੰ ਨਿਯਮਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਮਗਰੀ ਜਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਲਾਇਆ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਸਾਵਧਾਨਤਾ ਵਿਚ ਚੇਤਾਵਨੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ.

ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਤੇ ਨੂੰ ਬੰਦ ਜਾਂ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਮ, ਇਕ ਜਾਅਲੀ ਜਾਂ ਉਧਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਾਮ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨਾਮ ਹੇਠ ਨਵਾਂ ਖਾਤਾ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਵਰਜਿਤ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਤੀਜੇ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ. ਪਾਰਟੀ. ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਤੇ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਜਾਂ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ legalੁਕਵੀਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਿਵਲੀ, ਅਪਰਾਧਿਕ ਅਤੇ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਨਿਵਾਰਣ ਦਾ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹਨ.

ਸੋਧ ਅਤੇ ਰੁਕਾਵਟਾਂ

ਅਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰਨ ਸਾਈਟ ਦੀ ਸਮਗਰੀ ਨੂੰ ਬਦਲਣ, ਸੋਧਣ ਜਾਂ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ. ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਾਡੀ ਸਾਡੀ ਸਾਈਟ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਮਾਰਕੀਟਪਲੇਸ ਦੀਆਂ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਸੋਧਣ ਜਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਹੈ. ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਲਈ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ, ਕੀਮਤ ਬਦਲਾਵ, ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਜਾਂ ਸਾਈਟ ਜਾਂ ਮਾਰਕੀਟਪਲੇਸ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵਾਂਗੇ.

ਅਸੀਂ ਸਾਈਟ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟਪਲੇਸ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਹਰ ਸਮੇਂ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗੀ. ਅਸੀਂ ਹਾਰਡਵੇਅਰ, ਸਾੱਫਟਵੇਅਰ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਸਾਈਟ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ, ਦੇਰੀ ਜਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ. ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤੇ ਬਿਨਾਂ, ਸਾਈਟ ਜਾਂ ਮਾਰਕੀਟ ਪਲੇਸ ਆਫ਼ਰਿੰਗਜ਼ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ, ਸੋਧਣਾ, ਅਪਡੇਟ ਕਰਨਾ, ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨਾ, ਬੰਦ ਕਰਨਾ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਸੋਧਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ. ਤੁਸੀਂ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਘਾਟੇ, ਨੁਕਸਾਨ ਜਾਂ ਸਾਈਟ ਜਾਂ ਮਾਰਕੀਟਪਲੇਸ ਦੀਆਂ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਜਾਂ ਮਾਰਕੀਟ ਪਲੇਸ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਾਂ ਸਾਈਟ ਜਾਂ ਮਾਰਕੀਟਪਲੇਸ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਅਸਮਰਥਤਾ ਕਾਰਨ ਹੋਈ ਕੋਈ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵਿਚਲੀ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਸਾਈਟ ਜਾਂ ਮਾਰਕੇਟਪਲੇਸ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸੁਧਾਰ, ਅਪਡੇਟ ਜਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ.

ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨ

ਇਹ ਨਿਯਮ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਪਰਿਭਾਸ਼ਤ ਹੋਣਗੇ. ਮੇਡੀਏਟ ਗੁਰੂ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਅਟੱਲ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ.

ਵਿਵਾਦ ਹੱਲ

ਬਾਈਡਿੰਗ ਆਰਬਿਟਰੇਸ਼ਨ

ਇਸ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਵਾਦ, ਜਿਸਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ, ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ, ਜਾਂ ਸਮਾਪਤੀ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਅਤੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਯੂਰਪੀਅਨ ਆਰਬਿਟਰੇਸ਼ਨ ਚੈਂਬਰ (ਬੈਲਜੀਅਮ, ਬਰੱਸਲਜ਼, ਐਵੀਨਿvenue ਲੂਈਸ) ਦੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਪਾਰਕ ਆਰਬਿਟਰੇਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ. 146) ਇਸ ਆਈ.ਸੀ.ਏ.ਸੀ. ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਿਸਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਇਸ ਧਾਰਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਸਾਲਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤਿੰਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ (3) ਸੀਟ, ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਥਾਨ, ਜਾਂ ਸਾਲਸੀ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, ਭਾਰਤ ਹੋਵੇਗੀ. ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਕਾਨੂੰਨ ਭਾਰਤ ਦਾ ਠੋਸ ਕਾਨੂੰਨ ਹੋਵੇਗਾ।

اور

ਪਾਬੰਦੀਆਂ

ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਹਿਮਤ ਹਨ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਆਰਬਿਟਰੇਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਵਿਵਾਦ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਾਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ ਪੂਰੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ()) ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਲਸੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ; (ਅ) ਕਲਾਸ-ਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਸਾਲਸੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵਿਵਾਦ ਲਈ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਜਾਂ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ; ਅਤੇ (ਸੀ) ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਕਿਸੇ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਉਚਿਤ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਸਮਰੱਥਾ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਜਾਂ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ.

اور

ਆਰਬਿਟਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਅਪਵਾਦ

ਧਿਰਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਨ ਕਿ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਝਗੜੇ ਬਾਈਡਿੰਗ ਆਰਬਿਟਰੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਉਪਰੋਕਤ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਹਨ: ()) ਕਿਸੇ ਧਿਰ ਦੇ ਬੌਧਿਕ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਜਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵਿਵਾਦ; (ਅ) ਚੋਰੀ, ਸਮੁੰਦਰੀ ਜ਼ਹਾਜ਼, ਗੁਪਤਤਾ 'ਤੇ ਹਮਲਾ, ਜਾਂ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ, ਜਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵਿਵਾਦ; ਅਤੇ (ਸੀ) ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਰਾਹਤ ਲਈ ਕੋਈ ਦਾਅਵਾ. ਜੇ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਂ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸਮਝੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਧਿਰ ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਉਸ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਂ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਸਾਲਸੀ ਕਰਨ ਦੀ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸਮਰੱਥ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ ਸੂਚੀਬੱਧ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਪਰੋਕਤ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ, ਅਤੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਉਸ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹਨ.

ਸੁਧਾਰ

ਸਾਈਟ 'ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਟਾਈਪੋਗ੍ਰਾਫਿਕਲ ਗਲਤੀਆਂ, ਗਲਤੀਆਂ, ਜਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਮਾਰਕੀਟਪਲੇਸ ਆੱਫਰਿੰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਸਮੇਤ ਵੇਰਵਾ, ਕੀਮਤ, ਉਪਲਬਧਤਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਜਾਣਕਾਰੀ. ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗਲਤੀ, ਗਲਤੀਆਂ, ਜਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਸਾਈਟ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਜਾਂ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ.

ਦਾਅਵੇਦਾਰ

ਸਾਈਟ ਨੂੰ ਇੱਕ AS-IS ਅਤੇ AS- ਉਪਲਬਧ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ. ਤੁਸੀਂ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਕਿ ਸਾਈਟਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਜੋਖਮ 'ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ. ਕਾਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮਿਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਸਾਈਟ ਦੁਆਰਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ, ਸਾਰੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ, ਸਪਸ਼ਟ ਜਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਾਮਨਜ਼ੂਰੀ, ਨਿਰਧਾਰਤ, ਅਧਿਕਾਰਤ ਜ਼ਰੀਏ, ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ. ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਾਈਟ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੈਬਸਾਈਟਾਂ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਜਾਂ ਪੂਰਤੀ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਗਰੰਟੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, (ਅਸੀਂ ਇਸ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜਾਂ ਜਵਾਬਦੇਹੀ, ਜਾਂ ਇਸ ਰਕਮ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ, ਜਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ 1), 2) ਸਾਈਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ ਤਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਸੱਟ ਜਾਂ ਸੰਪੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ, (3) ਸਾਡੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ / ਜਾਂ ਹੋਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਅਣਉਚਿਤ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਉਥੇ ਸਟੋਰ ਕਰੋ, (S) ਸਾਈਟ ਤੋਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ, (U) ਕੋਈ ਵੀ ਬੱਗ, ਵਾਇਰਸ, ਟ੍ਰੋਜਨ ਘੋੜੇ, ਜਾਂ ਉਹ ਪਸੰਦ ਜਿਸ ਨੂੰ ਜਾਂ ਉਸ ਦੁਆਰਾ ਜਾਂ ਇਸ ਦੁਆਰਾ ਭੇਜੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ / ਦੁਆਰਾ )) ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੱਗਰੀ ਅਤੇ ਸਮੱਗਰੀ ਵਿਚ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਜਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਕੋਈ ਖ਼ਰਾਬੀ ਜਾਂ ਖਰਚੇ, ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਸੰਚਾਰਿਤ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਉਪਲਬਧ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਉਤਪਾਦ ਜਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਸਪੁਰਦਗੀ ਜਾਂ ਸਾਈਟ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ, ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਜਾਂ ਬਿਨੈੱਸਟ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਉਤਪਾਦ ਜਾਂ ਸੇਵਾ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਤਪਾਦ ਜਾਂ ਸੇਵਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ, ਵਾਰੰਟ, ਸਮਰਥਨ, ਗਾਰੰਟੀ, ਜਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਡੇ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਜਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤੀਜੇ-ਪੱਖੀ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਗਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਬਣੋ. ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਉਤਪਾਦ ਜਾਂ ਸੇਵਾ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਜੱਜਮੈਂਟ ਅਤੇ ਕਸਰਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ.

ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ

ਕਿਸੇ ਵੀ ਘਟਨਾ ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ, ਜਾਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਾਂਗੇ, ਨਿਰਦੋਸ਼, ਖਾਸ, ਅਨੁਕੂਲ, ਜੁਰਮਾਨਾ ਦਾਖਲਾ, ਦਾਖਲ ਜਾਂ ਸਾਈਟ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉਪਯੋਗ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਨੁਕਸਾਨਾਂ, ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੁਕਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ. ਇੱਥੇ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਵੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, ਲਈ ਸਾਡੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ, ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਲਈ, ਅਦਾਇਗੀ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ, ਸਾਰੇ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਸੀਮਿਤ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ, (ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੋ ਸਾਲ ਤੱਕ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ, ਤਾਂ) ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਿਯਰੋਡ ਪ੍ਰਾਇਰ. ਸਧਾਰਣ ਰਾਜ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਹੋਈਆਂ ਵਾਰੰਟੀਆਂ ਜਾਂ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਦੀ ਹੱਦ ਜਾਂ ਸੀਮਾ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਜੇ ਇਹ ਕਨੂੰਨ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਕੁਝ ਜਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਅਵਾਜਾਈ ਦਾਅਵੇਦਾਰਾਂ ਜਾਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵਾਧੂ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ.

ਸੰਕੇਤ

ਤੁਸੀਂ ਸਹਿਯੋਗੀ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਏਜੰਟ, ਸਾਥੀ, ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵਾਜਬ ਵਕੀਲਾਂ ਸਮੇਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ, ਨੁਕਸਾਨ, ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰੀ, ਦਾਅਵੇ ਜਾਂ ਮੰਗ ਤੋਂ, ਬਚਾਅ ਕਰਨ, ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ, ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋ. 'ਫੀਸਾਂ ਅਤੇ ਖਰਚੇ, ਕਿਸੇ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਜਾਂ ਇਸ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ: (1) ਸਾਈਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ; (2) ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ; ()) ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵਿਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤੁਹਾਡੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਅਤੇ ਵਾਰੰਟੀ ਦੀ ਕੋਈ ਉਲੰਘਣਾ; ()) ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਉਲੰਘਣਾ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਸਮੇਤ, ਪਰ ਇਸ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ; ਜਾਂ (5) ਸਾਈਟ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਉਪਭੋਗਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਕੋਈ ਸਪਸ਼ਟ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਕਾਰਜ ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਾਈਟ ਦੁਆਰਾ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ. ਉਪਰੋਕਤ ਗੱਲ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਖਰਚੇ ਤੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਇਕੋ ਇਕ ਬਚਾਅ ਅਤੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਮੰਨਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਸਾਡੀ ਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਖਰਚੇ ਤੇ, ਸਹਿਮਤੀ ਦੇਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋ. ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੇ ਦਾਅਵੇ, ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਬਾਰੇ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਚਿਤ ਯਤਨ ਕਰਾਂਗੇ ਜੋ ਇਸ ਦੇ ਜਾਣੂ ਹੋਣ 'ਤੇ ਇਸ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹਨ.

ਯੂਜ਼ਰ ਡਾਟਾ

ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਡੇਟਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਾਂਗੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਈਟ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਸਾਈਟ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਈਟ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਡੇਟਾ. ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਸੀਂ ਡੈਟਾ ਦੇ ਨਿਯਮਿਤ ਬੈਕਅਪ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਡੇਟਾ ਲਈ ਇਕੱਲੇ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਸਾਰਤ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਇਹ ਉਹ ਸਾਈਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿਸੇ ਗਤੀਵਿਧੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ. ਤੁਸੀਂ ਸਹਿਮਤ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡਾਟੇ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਜਾਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਲਈ ਸਾਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕੋਈ ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਜਾਂ ਅਜਿਹੇ ਡੇਟਾ ਦੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹੋ.

ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਸੰਚਾਰ, ਸੰਚਾਰ ਅਤੇ ਦਸਤਖਤ

ਸਾਈਟ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਈਮੇਲ ਭੇਜਣਾ, ਅਤੇ formsਨਲਾਈਨ ਫਾਰਮ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਸੰਚਾਰ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਦਾ ਹੈ. ਤੁਸੀਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਸੰਚਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸਮਝੌਤੇ, ਨੋਟਿਸ, ਖੁਲਾਸੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਚਾਰ ਜੋ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਤੌਰ ਤੇ, ਈਮੇਲ ਅਤੇ ਸਾਈਟ ਤੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਸੰਚਾਰ ਲਿਖਤ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ. ਤੁਸੀਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੌਨਿਕ ਦਸਤਖਤ, ਸਮਝੌਤੇ, ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਿਕਾਰਡਾਂ, ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਦੀਆਂ ਸੂਚਨਾਵਾਂ, ਪਾਲਿਸੀਆਂ, ਅਤੇ ਅਨੁਵਾਦਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਜਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੁਆਰਾ ਪੂਰੀਆਂ ਜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋ. ਤੁਸੀਂ ਇਥੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨਿਯਮ, ਨਿਯਮਾਂ, ਨਿਯਮਾਂ, ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰ ਜਾਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਫ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਜਿਸਦੀ ਅਸਲ ਦਸਤਖਤ ਜਾਂ ਡਿਲਿਵਰੀ ਜਾਂ ਗੈਰ-ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ, ਜਾਂ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ byੰਗ ਨਾਲ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ. ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਸਾਧਨ ਨਾਲੋਂ.

ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਉਪਭੋਗਤਾ ਅਤੇ ਨਿਵਾਸ

ਜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਤਸੱਲੀਬਖਸ਼ resolvedੰਗ ਨਾਲ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੈਲੀਫ਼ੋਰਨੀਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਸਹਾਇਤਾ ਇਕਾਈ ਨਾਲ 1625 ਨੌਰਥ ਮਾਰਕੀਟ ਬਲਵਡ, ਸੂਟ ਐਨ 112, ਸੈਕਰਾਮੈਂਟੋ, ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ 95834 ਜਾਂ ਟੈਲੀਫੋਨ ਰਾਹੀਂ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ (800) 952-5210 ਜਾਂ (916) 445-1254 'ਤੇ.

ਮਿਸਲੈਨੀਅਸ

ਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਇਹ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਤੇ ਕੋਈ ਨੀਤੀਆਂ ਜਾਂ ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਨਿਯਮ ਜੋ ਸਾਈਟ ਦੁਆਰਾ ਜਾਂ ਸਾਈਟ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਪੋਸਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਤੁਹਾਡੇ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਮੁੱਚੇ ਸਮਝੌਤੇ ਅਤੇ ਸਮਝ ਨੂੰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ. ਸਾਡੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰ ਜਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਜਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਾਡੀ ਅਸਫਲਤਾ ਅਜਿਹੇ ਅਧਿਕਾਰ ਜਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਛੋਟ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ. ਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਇਹ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ ਆਗਿਆਜ ਹਨ. ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਂ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਸਕਦੇ ਹਾਂ. ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ, ਨੁਕਸਾਨ, ਦੇਰੀ, ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਵਾਜਬ ਨਿਯੰਤਰਣ ਤੋਂ ਪਰੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਕਾਰਜ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਜਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵਾਂਗੇ. ਜੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜਾਂ ਹਿੱਸਾ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ, ਬੇਕਾਰ, ਜਾਂ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਾ ਪੱਕਾ ਇਰਾਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਜਾਂ ਹਿੱਸਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਕਾਇਆ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਅਤੇ ਲਾਗੂਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ. ਸਾਈਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਜਾਂ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕੋਈ ਸਾਂਝੇ ਉੱਦਮ, ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਜਾਂ ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ. ਤੁਸੀਂ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਾਡੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਏਗਾ. ਤੁਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਰੂਪ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨ ਦੀ ਘਾਟ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਕੋਈ ਵੀ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਬਚਾਅ ਮੁਆਫ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ.

ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ

ਸਾਈਟ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ਜਾਂ ਸਾਈਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸੰਬੰਧੀ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ:

ਮੈਡੀਏਟ ਗੁਰੂ

ਸਫਦੁਰਜੰਗ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, ਦਿੱਲੀ 110058

ਭਾਰਤ

ਫੋਨ: +918447919954

ਪਰਬੰਧਕ