ਮੀਡੀਏਟ ਗੁਰੂ ਦੁਆਰਾ ਸਮਾਗਮ

Upcoming Events

 • 11th Workshop on ADR
  ਸ਼ਨਿੱਚਰ, 11 ਦਸੰ
  WebinarJam
  11 ਦਸੰ, 7:00 ਬਾ.ਦੁ. – 12 ਦਸੰ, 8:00 ਬਾ.ਦੁ.
  WebinarJam
  Session 1 | 11th December 2021 | Introduction to International Arbitration | By 
Ms. Maria Luisa Dominique D. Mauricio
 Session 2 | 12th December 2021 | Systemic Mediation and Beyond | By Ms. Gabriela Assmar

ਪਿਛਲਾ ਵੈਬਿਨਾਰ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ